00,00 €
PoložkyMnožstvoCena s DPH
Momentálne je nákupný košík prázdny

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.premajstrov.sk

Článok 1
Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.premajstrov.sk (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.premajstrov.sk. Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby (ďalej len „zákazník“) bez obmedzenia s tým, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami, ustanoveniami reklamačného poriadku, ďalšími podmienkami uvedenými na stránke www.premajstrov.sk a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúcim sa v týchto podmienkach rozumie spoločnosť DIAMAT, s.r.o., so sídlom: Hlavná 232 Rovinka 900 41, Okresný súd Bratislava I, Vložka č.: 122526/B, IČO: 36284114, DIČ: 2022139779, IČ DPH: SK2022139779 (ďalej ako „predávajúci“ alebo „DIAMAT“ či „spoločnosť DIAMAT“).

Článok 2
Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez e-shop www.premajstrov.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo "DO KOŠÍKA". Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie.

Pri vytvorení objednávky je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (v minimálnom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Zákazník je tiež oprávnený sa na stránke www.premajstrov.sk zaregistrovať. Po registrácii bude zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa môže pri nákupoch hlásiť na www.premajstrov.sk. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované prípadné zľavy a iné výhody pre zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť DIAMAT odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie na www.premajstrov.sk pod menom príslušného zákazníka.

Ak zákazník pri registrácii na stránke www.premajstrov.sk alebo pri zadaní objednávky vysloví súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť DIAMAT údaje zákazníka použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil / bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme DIAMAT, o čom môže byť zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke www.premajstrov.sk, v týchto obchodných podmienkach a v reklamačnom poriadku.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku zákazníka resp. zrušiť uzavretú kúpnu zmluvu odstúpením tiež, pokiaľ je zákazníkom uvedená doručovacia adresa zjavne pochybná alebo v prípade, že sa objednaný tovar už nevyrába, nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný. O tomto odmietnutí, resp. odstúpení zašle informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.

E-shop www.premajstrov.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie ...) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

Ak zákazník nesplní svoj záväzok odobrať a zaplatiť záväzne objednaný tovar, predávajúci má právo pozastaviť vybavovanie ďalších objednávok tohto zákazníka.

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.premajstrov.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.11.2017 a plne nahradzujú predchádzajúce obchodné podmienky.

Článok 3
Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. V prípade objednávky s úhradou vopred je potrebná manuálna úhrada sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom na účet predávajúceho. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru. V prípade zvolenia osobného odberu je možné cenu zaplatiť tiež v hotovosti alebo platobnou kartou na zvolenej prevádzke predávajúceho.

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spoločnosť DIAMAT sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi v čo najkratšom čase od uhradenia objednávky alebo jej prijatia predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak spoločnosť DIAMAT nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, čas doručenia je závislý od momentu naskladnenia takého tovaru u predávajúceho.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti DIAMAT, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak bude predpokladaná doba odoslania tovaru zákazníkovi dlhšia ako 7 pracovných dní, spoločnosť DIAMAT sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a zákazník bude oprávnený svoju objednávku zrušiť, o čom je povinný spoločnosť DIAMAT informovať najneskôr do dvoch pracovných dní od obdržania takej správy. Následne sa spoločnosť DIAMAT zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa DIAMAT a zákazník nedohodnú inak.

Spoločnosť DIAMAT sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Doručenie objednávky je spoplatnené podľa jednotlivých  sadzieb, z ktorých si zákazník môže vybrať to najvhodnejšie pre seba. DIAMAT ponúka aj zvýhodnené doručenie pre niektoré obce podľa PSČ a takisto doručenie zadarmo pre takto označené produkty.  Ak si však zákazník zásielku nepreberie z akéhokoľvek dôvodu a spoločnosť DIAMAT neurčí inak, zaniká zákazníkovi nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na jeho náklady.

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v niektorej z prevádzok DIAMAT, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru na uvedenej prevádzke. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup.

Článok 5
Storno objednávky

Ustanoveniami tohto článku 5. nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý vystupuje a na www.premajstrov.sk nakupuje ako spotrebiteľ, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je toto popísané v článku 6 nižšie.

  1. Storno objednávky zo strany zákazníka

Zákazník má právo stornovať objednávku oznámením zaslaným písomne na adresu sídla  spoločnosti DIAMAT uvedenú vyššie alebo e-mailom na adresu predajna@diamat.sk, a to v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 4, spoločnosť DIAMAT si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "na objednávku" aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny.

  1. Storno objednávky zo strany DIAMAT

Spoločnosť DIAMAT si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť DIAMAT bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti DIAMAT a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť DIAMAT sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 6

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe cez www.premajstrov.sk zákazníkom, ktorý sa považuje za spotrebiteľa)

Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a)    tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)     tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.


Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie, e-mailom na adrese predajna@diamat.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Zákazník je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto podmienok. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti DIAMAT, a to osobne na ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti DIAMAT alebo zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou DIAMAT, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť zaslaný spoločnosti DIAMAT s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, spoločnosť DIAMAT si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

Spoločnosť DIAMAT sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zákazník s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a)    poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c)     tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d)    predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e)    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f)      predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

g)    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h)    predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i)      predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

j)      poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok 7
Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku pre zákazníkov DIAMAT. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť v ktorejkoľvek prevádzke spoločnosti DIAMAT. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti DIAMAT za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry (prípade inej formu daňového dokladu) a prípadného záručného listu do ktorejkoľvek prevádzky DIAMAT. Zákazník a spoločnosť DIAMAT sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju DIAMAT navrhnúť e-mailom na adrese predajna@diamat.sk.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť DIAMAT nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Článok 8

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Zákazník v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne zákazníkom predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim. Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zákazník, ktorý sa na stránke www.premajstrov.sk registroval, si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.premajstrov.sk.

 Prevádzkovateľ internetových stránok www.premajstrov.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane, ak v týchto podmienkach nie je stanovené inak. Spoločnosť DIAMAT je oprávnená údaje zákazníka sprístupniť tretím osobám – dodávateľom DIAMAT na území Slovenskej republiky, ak je to potrebné za účelom plnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim (najmä prepravca, obchodní zástupcovia a pod.).

Príloha č. 1 Obchodných podmienok

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 Spoločnosti DIAMAT, s.r.o., so sídlom: Hlavná 232 Rovinka 900 41, Okresný súd Bratislava I, Vložka č.: 122526/B, IČO: 36 284 114,

 týmto oznamujem / oznamujeme*, že odstupujem / odstupujeme* od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Dátum objednania / dátum prijatia: ......................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*: ................................................................................................

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*: .................................................................................................................

Kúpnu cenu, ak bola zaplatená, žiadam vrátiť nasledovne: ..............................................................................

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ............................................................

Dátum: ...............................................

* Nehodiace sa prečiarknite.

Formulár na odstúpenie od Zmluvy je možné stiahnuť aj na tejto linke

Kontaktujte nás.

Ak máte akúkoľvek otázku, neváhajte nás kontaktovať.

Odoslať

Preveriť stav variantu

Napíšte nám ak máte záujem o tento variant. Budeme Vás informovať o aktuálnom stave.

Odoslať

Odoberaj naše novinky

Získajte prehľad o našich produktoch a akciách.